Loading...

Sirkulerbarhet av biobasert, bionedbrytbar og ikke-nedbrytbar plast for fiskeri og havbruksutstyr

Cecilia Askham

NORSUS AS

Leder av forskningsområde 5, Sirkulerbarhet

Kontakt
Formålet med dette forskningsområdet er å utvikle bærekraftige og sirkulære nedstrøms løsninger for fiskeri og havbruksutstyr, både for eksisterende ikke-nedbrytbart utstyr av fossile materialer, og fremtidig biologisk nedbrytbart utstyr. Målet er å utvikle økonomisk og miljømessig bærekraftige sirkulære verdikjeder for eksisterende og nye materialer, samt bidra til økt innovasjon både på kort og lang sikt. Materialenes bærekraft avhenger av graden av sirkularitet i verdikjeden, som vil dra nytte av teknologiske forbedringer og optimalisering knyttet til sortering, mekanisk-, kjemisk- og organisk resirkulering.
 

De viktigste forsknings- og utviklingsoppgavene er:

5.1: Kartlegge materialstrømmene for fiskeutstyr på et nasjonalt og regionalt nivå for å dokumentere andelen av brukt utstyr som leveres til avfallsbehandling og videre bearbeiding, tap av utstyr som følge av slitasje, samt dokumentert og udokumentert tap av utstyr.

5.2: Livsløpsanalyser (LCA) av utvalgte redskaps- og materialstrømmer for hele verdikjeden fra produksjon til sluttbehandling, med det formål å

• Utvikle sirkulære verdikjeder

• Tilrettelegge for økt gjenvinning med god miljøeffekt. 

• Vurdere potensialet for og miljøpåvirkningen av plastlekkasjer til havet fra fiskeri- og havbruksnæringen (både av biologisk- og ikke biologisk nedbrytbar plast).

• Fremskaffe informasjon og ny kunnskap for innovasjon og utvikling av bærekraftige systemer gjennom interaktive prosesser.

5.3: Identifisere forskningsbehov.

5.4: Bidra til å videreutvikle LCA-metodikken til også å inkludere plastforsøpling i havet i form av tapt utstyr og marin forsøpling, inkludert via pågående internasjonalt samarbeid organisert av Forum for Sustainability through Life Cycle Innovation (FSLCI).

 

Publikasjoner

Askham, C., Pauna, V. H., Boulay, A.-M., Fantke, P., Jolliet, O., Lavoie, J., Booth, A. M., Coutris, C., Verones, F., Weber, M., Vijver, M. G., Lusher, A., & Hajjar, C. (2023). Generating environmental sampling and testing data for micro- and nanoplastics for use in life cycle impact assessment. Science of The Total Environment, 859, 160038.

Sadeleer I., Askham C., Alnes R. B. (2021). Defining status quo for the material flow of fishing gear on a national and regional level

Vodopia D., Verones F., Askham C., Larsen R. B. (2024). Retrieval operations of derelict fishing gears give insight on the impact on marine life. Marine Pollution Bulletin, Volume 201, 116268